Thủ tục đăng ký kết hôn giữa người Việt và người Nhật

求職者向け>Vietnam

2022/12/14

Th tc đăng ký kết hôn gia người Vit và người Nht

 

Xin giy xác nhn độc thân ti Vit Nam

 

Bn hãy liên h vi gia đình đến phường/xã để xin giy chng minh độc thân trong khong thi gian VN. Tuy nhiên s có nhng nơi yêu cu giy y quyn, vì thế các bn nên chun b t trước để có th ch động gi v cho người thân Vn. Lưu ý giy có giá tr 6 tháng k t ngày cp gm c bn dch và công chng.

 

Đến văn phòng qun nơi bn đang sng để xin nhng giy t sau

 

Giy xác nhn cư trú (住民票)

 

Giy xác nhn chưa th lý kết hôn ti Nht (結婚受理していない証明書)

 

Giy đăng ký kết hôn (結婚届)

 

Xin giy đủ điu kin kết hôn ti Đại s quán Vit Nam Nht có th gi qua đường bưu đin

 

H sơ gm

 

Phiếu đề ngh và thông tin liên h

 

T khai

 

Giy xác nhn tình trng hôn nhân ti VNđã xin bước 1

 

Giy xác nhn chưa th lý kết hôn ti Nhtđã xin bước 2

 

Giy xác nhn cư trú, th ngoi kiu copy 2 mt, copy h chiếu trang 2 và 3

 

Đăng ký kết hôn ti văn phòng qun hin ti đang sinh sng

 

H sơ gm :

 

Giy đăng ký kết hôn

 

H chiếu 2 v chng

 

Bn dch h chiếu ca mình sang tiếng Nht

 

Giy đủ điu kin kết hônđã xin bước 3

 

H khu ca người Nht

 

Làm th tc ghi chú kết hôn ti Đại s quán Vit Nam Nht

 

H sơ gm

 

Phiếu đề ngh và thông tin liên h

 

T khai

 

Giy xác nhn đã th lý kết hôn ti văn phòng qunNhn được bước 4

 

Giy xác nhn cư trú, copy h chiếu trang 2 và 3 ca c 2 người

 

Copy 2 mt th ngoi kiu

 

Copy giy đủ điu kin kết hônđã nhn bước 3

この記事の関連記事