Thủ tục và điều kiện nhận nenkin|JOBnoWA

Thủ tục và điều kiện nhận nenkin

求職者向け>Vietnam

2022/12/1

Theo trang chủ của văn phòng nenkin quốc gia Nhật Bản đăng tải  điều kiện để lấy nenkin khi ra khỏi chế độ nenkin, cũng như những giấy tờ cần thiết phải nộp, cách thức nộp (có thể nộp trước khi về nước).

Dành cho người nước ngoài rời khỏi Nhật Bản

Nếu người xin trợ cấp đã rời khỏi Nhật Bản là người đã ngưng tham gia đóng bảo hiểm, mà trong thời gian khi còn ở Nhật có tham 

gia đóng bảo hiểm quốc dân, bảo hiểm lao động xã hội, bảo hiểm của hiệp hội tương trợ, đáp ứng đủ tất cả các điều kiện từ ① đến 

④ bên dưới thì có thể xin hoàn trả tiền bảo hiểm lương hưu trọn gói khi về nước. Tuy nhiên, cần phải nộp đơn xin hoàn trả tiền trong 

vòng 2 năm kể từ ngày không còn địa chỉ ở Nhật.

① Người không mang quốc tịch Nhật Bản

② Người có tổng số tháng của thời gian tham gia đóng bảo hiểm quốc dân hay bảo hiểm lao động xã hội (bao gồm cả thời gian 

đóng bảo hiểm của hiệp hội tương trợ) trên 6 tháng.

※Thời gian tham gia đóng bảo hiểm quốc dân

Là tổng số tháng trong thời gian đã đóng phí bảo hiểm của người được bảo hiểm thứ 1 của trợ cấp quốc dân, với số tháng 

tương ứng 3/4 số tháng trong thời gian miễn giảm 1/4 phí bảo hiểm, và số tháng tương ứng 1/2 số tháng trong thời gian miễn 

giảm một nửa phí bảo hiểm, cộng với số tháng tương ứng 1/4 số tháng trong thời gian miễn giảm 3/4 phí bảo hiểm.

③ Người không cư trú tại Nhật Bản

※ Những đối tượng đã nộp giấy thuyên chuyển cho cơ quan chính quyền địa phương nhận được quyền tái nhập cảnh / quyền 

công nhận được tái nhập cảnh trước khi rời khỏi Nhật thì có thể nộp đơn xin hoàn trả tiền, nhưng nếu không nộp giấy thuyên 

chuyển mà đã quá thời gian tái nhập cảnh quy định thì vẫn nằm trong những đối tượng đóng bảo hiểm quốc dân nên cần lưu ý 

là không thể xin hoàn trả tiền được.

④ Người không nhận trợ cấp lương hưu (bao gồm trợ cấp chữa trị tàn tật)

【Hồ sơ đăng ký】

“Đơn đăng ký nhận trợ cấp lương hưu trọn gói” (Trợ cấp quốc dân/bảo hiểm lao động xã hội)

【Hồ sơ đính kèm】

①Bản sao Passport (hộ chiếu) (Trang có thể xác nhận họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, chữ ký, tư cách lưu trú)

② Giấy tờ có thể xác định không còn địa chi ở Nhật (như bản sao giấy hủy đăng ký trong phiếu cư ngụ,v.v.※)

③ Hồ sơ có thể xác nhận “Tên ngân hàng”, “Tên chi nhánh”, “Địa chỉ chi nhánh”, “Số tài khoản” và “Tên tài khoản của 

người đăng ký”. (Giấy tờ chứng nhận, v.v… do ngân hàng cấp, ngoài ra, vui lòng lấy chứng nhận của ngân hàng vào cột 

“Dấu chứng nhận tài khoản của ngân hàng”.)

④ Hồ sơ có thể xác nhận rõ ràng số hiệu lương hưu cơ bản trong giấy thông báo số hiệu lương hưu cơ bản hay sổ hưu trí, 

v.v.

※Trường hợp trước khi về nước đã nộp hồ sơ cho cơ quan chính quyền nơi cư ngụ thì có thể xác nhận việc không còn địa 

chỉ ở trong nước Nhật nên không cần đính kèm giấy tờ ②.

【Chú ý khi nộp hồ sơ】

Nếu trước khi rời khỏi Nhật mà bạn nộp đơn khi còn ở trong nước Nhật thì vui lòng nộp đơn xin hoàn trả tiền cho tổ chức 

quản lý lương hưu Nhật Bản sau ngày thuyên chuyển(dự kiến) trong phiếu cư ngụ, (Điều kiện được nhận tiền lương hưu 

trọn gói là phải không còn địa chỉ cư ngụ tại Nhật vào ngày văn phòng bảo hiểm lương hưu Nhật Bản xử lý hồ sơ.)

(Trong trường hợp gửi qua đường bưu điện, vui lòng gửi đơn xin hoàn trả tiền đến tổ chức quản lý lương hưu Nhật Bản từ

sau ngày chuyển đi (dự kiến)

Ngoài ra còn có 1 số chú ý rất quan trọng khi xin nhận tiền nenkin này, các bạn vào đường link mình để bên dưới đọc để hiểu rõ hơn về chế độ nhận tiền nenkin này nha.

I.pdf (nenkin.go.jp)

この記事の関連記事