Chính phủ Nhật hỗ trợ 10 man để thúc đẩy sinh đẻ

求職者向け>Vietnam

2022/11/30

Đ thúc đy toàn dân tăng gia sn xut em bé, chính ph Nht Bn công b thêm mt gói h tr khác ngoài gói h tr sinh 42 man.

 

Gói mi này có tên là “Gói h tr chun b sinh”(出産準備金), tương đương 10 man, chia làm 2 ln, 5 man trước sinh đ h tr mua tã, qun áo em bé... và 5 man sau sinh đ m bm sa tm b ly li sc.

 

Đi tượng nhn là nhng m sinh em bé t tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên m nào đã bu mà không th hoãn sinh, l sinh trước tháng 1 năm 2023 thì vn sẽ được ưu ái h tr 5 man.

 

Hin ti, chính ph chưa công b h tr bng tin mt hay phiếu mua hàng. H tr này dành cho tt c mi người không phân bit v thu nhp.

この記事の関連記事