Tăng giá sữa, sản phẩm từ sữa, thực phẩm đông lạnh, đồ uống từ 1 tháng 11|JOBnoWA

Tăng giá sữa, sản phẩm từ sữa, thực phẩm đông lạnh, đồ uống từ 1 tháng 11

求職者向け>Vietnam

2022/11/10

Giá sữa, thực phẩm đông lạnh, đồ uống, sản phẩm từ sữa tiếp tục tăng giá từ 1 tháng 11 năm nay. Theo khảo sát của một công ty  tư nhân, hơn 800 mặt hàng thực phẩm và đồ uống sẽ tăng giá trong tháng 11 do đồng yên yếu và giá nguyên liệu tăng cao, và hơn 2.000 mặt hàng thực phẩm và đồ uống dự kiến ​​sẽ tăng giá vào năm sau.

Chi tiết các sản phẩm tăng giá tham khảo link bên dưới.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww-nhk-or-jp.translate.goog%2F...%2F20221101a.html%3Ffbclid%3DIwAR0hwKWskke3QA8KHgNSI1BE3ivXh93sly15stvaJIokqBryxLiBNVBUo-A&h=AT1mmBpbPv_UCe4MGGODvMFtfLM2hCz5yNFIdKjEC92LGQWRbIATzK8Mz12CURZQUtq8LkS9F-mWqEei0Mpcvcd-UmPO1qon949IJ-573LHfl6Lp72DNFCHA-SZTHaP3yN_4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0k09Q_vRsuoRfE3vG3WNMRSJ54G8aQNUivr1LOwxynoW8aZTTTyNUomvUdijwd-KEqMY6Go3J-gQWJLOhLug7mY1n9_S16YMM_GJZGTsyRSO3i24m1J4mEmKWMFc2UbLbwA3K_rYlg7MvOBuAWrD7OU2nBGQc6Y-mAcOxfWjam

この記事の関連記事